ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಮಿತವೇತನ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ.ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/07/2018

 ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಮಿತವೇತನ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ.ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/07/2018

 ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಮಿತವೇತನ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ.ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/07/2018

 ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ.ಎಸ್.ಆರ್ ಇವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್.ಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   06/08/2018

 ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಲ್. ಇವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಪಿ.ಎನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   30/07/2018

 ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಲ್. ಇವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಪಿ.ಎನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   30/07/2018

 ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಜಿ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ. ಇವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎನ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   01/08/2018

 ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ಇವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಸಂದೆಶ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಇವರನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   01/08/2018

 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ, ಸಅಸಂ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನ ಬಗ್ಗೆ.   08/08/2018

 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ, ಸಅಸಂ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   04/06/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us