ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಲ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸ.ನಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 257-22 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 1961ರ ಕಲಂ 109ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (M/S WARDHA SOLAR (MAHARASHTRA) PVT. LTD.,)   20/03/2018

 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 1128/1ರಲ್ಲಿ 2-20 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 1128/ಬಿ ರಲ್ಲಿ 1-20 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 4-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 1961ರ ಕಲಂ 109ರಡಿ ನೀಡಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ).   20/03/2018

 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/03/2018

 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಻ಯವ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ , ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಡೋರ್ , ಡಿಟೆಕ್ಯಶ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   21/03/2018

 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನೂತನ ಕೇ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕುರಿತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಿಲ್‍ನ ಬಾಬ್ತು ನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.   21/03/2018

 ರಾಜ್ಯದ 12 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ 14 ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪೇಮ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ   21/03/2018

 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/03/2018

 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇ ಕಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 01 ಸಂಖ್ಯೆ ನೂತನ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ   21/03/2018

 ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/03/2018

 ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/03/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us