ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಸತೀಶ್, ಆರ್.ಪಿ.ಐ., ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   06/12/2018

 ಮಾನ್ಯ ಸವೋ೵ಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ2368/2011 ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ / ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   06/12/2018

 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   05/12/2018

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ವೇತನವನ್ನು ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ. ನಿಯಮ 42ಬಿ(1) ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   06/12/2018

 ಕ ಸ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗಳಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ.   06/12/2018

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಎ (ಹಿ.ಶ್ರೇ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   04/12/2018

 constitution of Task Force for Control of Air Polltion in Bengalru City.(additional Members to be included).   05/12/2018

 ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3435-03-101-0-02 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.   04/12/2018

  ಕ.ಸ.ಸ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- 2 ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .   30/11/2018

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಳಿಕೆ/ ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   03/12/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us